Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Cafe24 Partners Center (App & Channel)

 1. Điều 1 (Mục đích)

  Các điều khoản này quy định quyền lợi, nghĩa vụ và các vấn đề cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa Cafe24 (sau đây gọi là “Công ty”) và Nhà phát triển sử dụng Cafe24 Partners Center (App & Channel) do Công ty cung cấp, nhằm bảo vệ lợi ích đôi bên và góp phần vào sự thịnh vượng chung.

 2. Điều 2 (Định nghĩa thuật ngữ chuyên môn)
  1. ① Các thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong Điều khoản này được định nghĩa như sau.
   1. 1. “Partners Center (App & Channel)” (sau đây gọi là “dịch vụ”) là không gian để Nhà phát triển có thể đăng ký, điều hành và quản lý thông tin bán hàng, thử và phát triển App & Channel.
   2. 2. “Store” là không gian bán hàng mà Nhà phát triển có thể đăng ký bán App & Channel được tạo ra thông qua dịch vụ và người mua có thể mua được các sản phẩm đó.
   3. 3. “Dịch vụ Recipe” là không gian ảo để có thể đăng ký bán Channel đã tạo bằng dịch vụ, và sử dụng Channel đã mua để tạo ra Recipe.
   4. 4. “Recipe” là chương trình bao gồm Trigger và Action để hiển thị một hoặc nhiều Channel dưới hình thái bản chỉ thị.
   5. 5. “Sản phẩm phát triển” là Channel hoặc App được Nhà phát triển tạo ra và bán miễn phí hoặc có phí.
   6. 6. “Trigger” là điều kiện để thực hiện Action.
   7. 7. “Action” là giá trị thực thi được thực hiện khi thỏa mãn Trigger.
   8. 8. “Biến số” là giá trị kết quả được xuất ra sau khi xử lý toàn bộ hoặc một phần Recipe.
   9. 9. “Tài khoản (ID)” là tài khoản được tạo ra khi Nhà phát triển gia nhập thành viên theo trình tự Công ty quy định.
   10. 10.“Người mua” là người mua hoặc sẽ mua sản phẩm phát triển được bán bởi Nhà phát triển.
   11. 11.“Test” là tính năng test để kiểm tra sản phẩm phát triển có hoạt động bình thường hay không trước khi hoàn tất thẩm định.
   12. 12.“Trang chủ” là trang web mà Công ty đang điều hành để hướng dẫn về điều kiện sử dụng và nội dung các dịch vụ liên quan đến giao dịch mua bán App & Channel.
  2. ② Các thuật ngữ chuyên môn không được định nghĩa ở bên trên sẽ được diễn giải theo hướng dẫn dịch vụ của Công ty hoặc thông lệ kinh doanh.
 3. Điều 3 (Thi hành và sửa đổi điều khoản)
  1. ① Điều khoản này sẽ được Công ty đăng trên giao diện đầu của trang chủ nhằm giúp Nhà phát triển có thể tìm hiểu dễ dàng.
  2. ② Trong trường hợp Công ty sửa đổi điều khoản này, Công ty phải ghi rõ lý do sửa đổi, ngày thi hành sửa đổi và thông báo trước 07 ngày kể từ ngày thi hành trên trang chủ hoặc trang liên kết với trang chủ.
  3. ③ Theo điều khoản trên, Công ty thông báo điều khoản sửa đổi đến Nhà phát triển.Trong thời gian áp dụng nếu Nhà phát triển không có ý kiến cũng như không thông báo rõ ràng rằng đồng ý với nội dung sửa đổi, Công ty sẽ xem như Nhà phát triển đã đồng ý với điều khoản được thay đổi. Nếu không đồng ý với điều khoản sửa đổi, Nhà phát triển có thể hủy bỏ hợp đồng sử dụng.
  4. ④ Công ty có thể thiết lập chính sách hoạt động và điều khoản riêng theo từng dịch vụ và Nhà phát triển phải tuân thủ điều này.
 4. Điều 4 (Thiết lập hợp đồng sử dụng)
  1. ① Hợp đồng sử dụng được thiết lập khi Công ty thẩm định và chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ của Nhà phát triển sau khi đồng ý với điều khoản.
  2. ② Công ty coi thông tin của tài khoản (ID) được đăng ký thành viên là thông tin của người dùng và xác định tên chủ tài khoản (ID) là bên ký kết hợp đồng này.
  3. ③ Công ty có thể không chấp thuận nếu thuộc các trường hợp dưới đây.
   1. 1. Đăng ký dịch vụ với thông tin của người khác hoặc thông tin giả.
   2. 2. Ghi sai, nộp thiếu hoặc không nộp hồ sơ và thông tin cần thiết.
   3. 3. Có tiền sử vi phạm hợp đồng hoặc chưa thanh toán hết phí dịch vụ do công ty cung cấp.
   4. 4. Người dưới 14 tuổi đăng ký mà không có sự đồng ý của đại diện pháp lý.
   5. 5. Đăng ký với thông tin khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục.
   6. 6. Không chấp thuận hợp đồng do lỗi của Nhà phát triển hoặc Nhà phát triển không phù hợp với chính sách vận hành khác của công ty.
  4. ④ Công ty có thể trì hoãn việc chấp thuận hợp đồng sử dụng nếu thuộc các trường hợp dưới đây.
   1. 1. Tình trạng khẩn cấp quốc gia như chiến tranh, thiên tai, v.v.
   2. 2. Có lý do khó khăn về thông tin gây cản trở đến việc thực hiện công việc.
   3. 3. Thiếu nhân lực, trang thiết bị cần thiết hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng.
   4. 4. Gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ ổn định do các nguyên nhân khác của công ty.
  5. ⑤ Sau khi chấp thuận hợp đồng sử dụng, nếu thuộc khoản 3 và khoản 4, Công ty có thể rút lại sự chấp thuận hợp đồng sử dụng sau khi thông báo trước căn cứ theo Điều 6.
 5. Điều 5 (Bảo mật thông tin cá nhân)

  Công ty thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật cần thiết bảo đảm tính an toàn thông tin cá nhân và các luật có liên quan đến thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Nhà phát triển theo Chính sách xử lý thông tin cá nhân của Công ty.

 6. Điều 6 (Thông báo đến Nhà phát triển)

  Trường hợp Công ty thông báo đến Nhà phát triển, nếu không có quy định khác trong Điều khoản này, Công ty sẽ thông báo qua thư điện tử hoặc SMS do Nhà phát triển cung cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty thông báo đến nhiều hoặc tất cả Nhà phát triển, Công ty có thể thay thế hình thức thông báo bằng cách đăng nội dung thông báo trên bảng tin Thông báo của Công ty tối thiểu trong 07 ngày.

 7. Điều 7 (Thực hiện dịch vụ)
  1. ① Khi hoàn thành tất cả thủ tục theo quy định và không có vấn đề gì đặc biệt, Công ty sẽ bắt đầu thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp có lý do không thể bắt đầu dịch vụ, Công ty sẽ thông báo đến Nhà phát triển lý do và ngày bắt đầu căn cứ theo Điều 6.
  2. ② Nếu không có vấn đề đặc biệt về kỹ thuật hoặc nghiệp vụ, Công ty cung cấp dịch vụ 24 giờ một ngày, 07 ngày một tuần không nghỉ. Tuy nhiên, trong trường hợp cần cập nhật hệ thống hay kiểm tra định kỳ, Công ty có thể tạm dừng dịch vụ đang cung cấp sau khi thông báo trước căn cứ theo Điều 6.
 8. Điều 8 (Nội dung dịch vụ)
  1. ① Các dịch vụ cung cấp bởi Công ty theo điều khoản này như sau.
   1. 1. Quản lý App
   2. 2. Quản lý Channel Recipe
   3. 3. Quản lý review, quản lý hỏi/đáp người mua
   4. 4. Quản lý doanh thu
   5. 5. Cáo báo phân tích
   6. 6. Quản lý thông tin đối tác
   7. 7. Hỗ trợ đối tác
   8. 8. Trung tâm khách hàng
   9. 9. Dịch vụ khác do công ty cung cấp
  2. ② Sau khi thông báo trước, Công ty có thể lập mới, thay đổi nội dung và điều kiện của dịch vụ căn cứ theo Điều 6.
  3. ③ Các nội dung không được quy định trong Điều khoản này sẽ có hướng dẫn riêng cho từng dịch vụ trên trang chủ.
 9. Điều 9 (Sử dụng dịch vụ)
  1. ① Nhà phát triển có thể sử dụng dịch vụ sau khi đăng nhập bằng thông tin tài khoản (ID, PW) được cung cấp theo Điều khoản sử dụng dịch vụ của trang mua sắm (global).
  2. ② Nhà phát triển có thể sử dụng dịch vụ sau khi đã hiểu chính xác điều kiện sử dụng và nội dung của mỗi dịch vụ trên trang chủ.
  3. ③ Nhà phát triển đăng ký thông tin cơ bản của sản phẩm phát triển của mình, sử dụng giá trị Authorization Key API Công ty cung cấp để phát triển sản phẩm.
  4. ④ Khi phát triển một hoặc nhiều Channel phải có ít nhất một trigger và action, Nhà phát triển có thể xử lý để tạo các biến dựa theo việc xử lý một số hoặc toàn bộ Re
  5. ⑤ Nhà phát triển điều hành và quản lý sản phẩm phát triển theo trách nhiệm của bản thân, cần phải chú ý quản lý để tránh phát sinh vấn đề bất hợp pháp.
  6. ⑥ Tất cả mọi thanh toán đều phải thực hiện thông qua store hoặc dịch vụ Recipe. Khi phát triển App & Channel, Nhà phát triển không được phép cài đặt module thanh toán hoặc công khai thông tin tài khoản.Trong trường hợp phát hiện ra module có thể thanh toán trực tiếp hoặc các hành vi tương tự mà không có sự đồng ý trước của Công ty kể cả trước cũng như sau khi thẩm định, Công ty có thể dừng hoạt động bán hàng mà không thông báo trước và Nhà phát triển có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ. Công ty không chịu trách nhiệm về các xử lý liên quan đến vấn đề này ngoại trừ trường hợp nhận được sự đồng ý sau khi thoả thuận riêng với Công ty.
  7. ⑦ Trong trường hợp Nhà phát triển muốn bán sản phẩm phát triển đã hoàn thành, Nhà phát triển phải đăng ký chính xác và đúng sự thật các thông tin như thông tin cơ bản của sản phẩm (ngôn ngữ, tên, URL, thông tin có thể sử dụng, thông tin xác minh, v.v.), thông tin bán (thông tin hiển thị, mô tả chi tiết, thông tin thanh toán, thông tin bắt buộc, v.v.).
  8. ⑧ Nhà phát triển phải kiểm tra xem sản phẩm có hoạt động bình thường hay không bằng cách sử dụng tính năng test trước khi yêu cầu thẩm định (bán hàng), nếu xác nhận kết quả test không có vấn đề gì Nhà phát triển có thể yêu cầu Công ty thẩm định bán hàng. Trong trường hợp test App, có thể đăng ký tối đa 5 App, và cài đặt 5 tài khoản trang mua sắm cho mỗi App. Nhà phát triển có thể test Channel trên trang mua sắm của mình.
  9. ⑨ Theo yêu cầu thẩm định (bán hàng) của Nhà phát triển, Công ty tiến hành thẩm định các vi phạm về sự chấp hành, độ hoàn thiện, tính gây hại, tính nguy hiểm/khiêu dâm, yếu tố vi phạm chỉ thị và các chính sách điều hành khác. Tuy nhiên, dù thông qua thẩm định cũng không thể chắc chắn hoàn toàn về độ hoàn thiện và tính hợp pháp của sản phẩm phát triển và Công ty không đảm bảo về điều này. Bất cứ lúc nào, nếu phát hiện yếu tố vi phạm các hạng mục thẩm định, Công ty sẽ thông báo theo Điều 6 và có thể tạm dừng hoạt động bán hàng ngay lập tức.
  10. ⑩ Nếu cần bổ sung tài liệu và thông tin trong quá trình thẩm định, Công ty có thể yêu cầu Nhà phát triển nộp bổ sung, Nhà phát triển phải tích cực hợp tác và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Công ty.
  11. ⑪ Công ty quy định category tương thích với tính chất của từng sản phẩm phát triển, tùy theo sản phẩm mà thời điểm phát hành sản phẩm có thể khác nhau.
  12. ⑫ Đối với sản phẩm có đối tượng sử dụng là người trên 19 tuổi, Nhà phát triển bắt buộc phải thiết lập các thủ tục liên qua như xác minh độ tuổi và trang Intro hạn chế truy cập căn cứ theo luật pháp liên quan.
  13. ⑬ Nhà phát triển đăng ký sản phẩm được Nhà phát triển hoặc công ty của Nhà phát triển chế tác, không có sự xâm phạm của bên thứ ba hoặc đã nhận được sự cho phép rõ ràng của tác giả về phạm vi và mục đích sử dụng, đảm bảo không có bất cứ vấn đề nào về bản quyền. Trong trường hợp sản phẩm do Nhà phát triển trực tiếp chế tác cũng có thể có vấn đề về bản quyền hoặc có chứa hình ảnh của nhân vật hoặc người nổi tiếng, Nhà phát triển cần thông báo với Công ty và phải được cho phép riêng.
 10. Điều 10 (Lệ phí)
  1. ① Lệ phí sử dụng dịch vụ như sau.
   1. 1. Phí trung gian: 15% giá bán (bao gồm thuế)
  2. ② Ngoài điều khoản này, Công ty có thể thỏa thuận với Nhà phát triển để quyết định mức phí riêng.
  3. ③ Việc thanh toán lệ phí trong điều khoản này sẽ được khấu trừ trong số tiền bán thanh toán, các giấy tờ xác nhận (hóa đơn thuế, hóa đơn thương mại, v.v.) sẽ được cung cấp cho Nhà phát triển vào ngày đã định. Tuy nhiên, Công ty có thể thỏa thuận với Nhà phát triển để quyết định phương thức thanh toán riêng.
 11. Điều 11 (Thanh toán tiền bán)
  1. ① Số tiền bán các sản phẩm phát triển được giao dịch trong dịch vụ Recipe hoặc store sẽ được công ty thanh toán trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được chỉ định theo tiêu chuẩn thanh toán công ty đặt ra.
  2. ② Công ty có thể yêu cầu Nhà phát triển ký kết hoặc đăng ký dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được chỉ định làm điều kiện tiên quyết để sử dụng dịch vụ, Nhà phát triển có thể sử dụng dịch vụ bình thường sau khi hoàn tất. Công ty có thể yêu cầu bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (ĐKKD), bản sao tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân (hoặc người đại diện), Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cá nhân/ pháp nhân, tài liệu quyết toán, v.v. nếu cần thiết.
  3. ③ Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà phát triển vi phạm chính sách hoặc điều kiện hợp đồng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và không được thanh toán số tiền bán.
  4. ④ Khi đăng ký tài khoản nhận thanh toán, Nhà phát triển phải đăng ký tài khoản đứng tên bản thân, nếu đã đăng ký tài khoản khác, Nhà phát triển phải đổi lại ngay. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh vấn đề thanh toán nếu không thực hiện các điều trên.
  5. ⑤ Số tiền bán hàng sẽ được thanh toán sau khi tự động khấu trừ phí dịch vụ, phí thanh toán, thuế, v.v. Các giấy tờ xác nhận (hóa đơn quyết toán và các giấy tờ khác) sẽ được cấp cho Nhà phát triển vào ngày đã định.
  6. ⑥ Trong trường hợp phát sinh khiếu nại từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc Nhà phát triển và các vấn đề bảo lưu thanh toán khác, Công ty có thể bảo lưu khoản thanh toán đó.
  7. ⑦ Bất chấp điều khoản này, trong trường hợp Nhà phát triển và Công ty có thoả thuận riêng thì sẽ thực hiện theo thỏa thuận đó.
 12. Điều 12 (Phản hồi thắc mắc & Xử lý đơn hàng)
  1. ① Nhà phát triển phải xử lý nhanh và nỗ lực phát triển dịch vụ liên quan đến sản phẩm phát triển đã đăng ký bán.
  2. ② Nhà phát triển phải trả lời một cách trung thực và thân thiện những thắc mắc của người mua về các sản phẩm phát triển đã đăng ký bán.
  3. ③ Trong trường hợp sản phẩm phát triển đã được đặt hàng không được cung cấp bình thường hoặc phát sinh lỗi truyền tải, Nhà phát triển phải thực hiện các biện pháp thích hợp để cung cấp lại sản phẩm cho người mua.
  4. ④ Trong trường hợp không thể giao dịch bình thường do vấn đề kỹ thuật/quản lý, Nhà phát triển phải thông báo ngay cho Công ty và người mua.
  5. ⑤ Nhà phát triển phải quản lý sản phẩm phát triển để không vi phạm luật pháp liên quan hoặc thông lệ kinh doanh, không áp đặt yêu cầu vô lý đến người mua.
  6. ⑥ Nhà phát triển có trách nhiệm với các đơn hàng đã bán kể cả khi đã chấm dứt hợp đồng này.
 13. Điều 13 (Hủy đơn, Hoàn tiền)
  1. ① Nhà phát triển phải tuân theo quy định về hoàn tiền và hủy hàng theo Điều khoản này.
  2. ② Trong trường hợp trẻ vị thành niên mua hàng, Nhà phát triển phải nhận được sự đồng ý của đại diện pháp lý. Nếu không nhận được sự đồng ý, khi hủy đơn hàng đó phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã được nộp.
  3. ③ Về nguyên tắc, Nhà phát triển phải xử lý theo tiêu chuẩn dưới đây về quy định hủy đơn hoàn tiền liên quan đến việc sử dụng sản phẩm phát triển. Tuy nhiên tùy theo đặc tính của mỗi dịch vụ mà tiêu chuẩn đó có thể khác nhau.Quy định về hủy đơn, hoàn tiền
  4. ④ Nhà phát triển xử lý hoàn trả số tiền đã nhận trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hoặc xác nhận hủy đơn.
  5. ⑤ Nếu yêu cầu hủy đơn của người mua được tiếp nhận, Công ty sẽ thông báo đến Nhà phát triển. Nhà phát triển phải phản hồi về việc hủy đơn hàng của người mua trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Tuy nhiên, nếu trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo vẫn không có phản hồi từ Nhà phát triển, Công ty có thể xử lý hoàn tiền cho người mua. Số tiền hoàn trả sẽ khấu trừ vào số tiền bán thanh toán với Nhà phát triển hoặc sẽ gửi yêu cầu riêng cho Nhà phát triền.
  6. ⑥ Trong trường hợp Nhà phát triển cố ý không nhận liên lạc hoặc cắt đứt liên lạc (02 lần trở lên trong ít nhất 02 ngày), Công ty có toàn quyền hoàn tiền cho người mua và khấu trừ vào tiền bán sẽ thanh toán hoặc gửi yêu cầu riêng đến Nhà phát triển.
 14. Điều 14 (Nghĩa vụ và quyền hạn của Công ty)
  1. ① Công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất giúp Nhà phát triển sử dụng dịch vụ ổn định.
  2. ② Công ty duy trì, bảo dưỡng trang thiết bị cung cấp dịch vụ thường xuyên và định kỳ, trong trường hợp phát sinh sự cố Công ty sẽ phải cố gắng hết sức để khôi phục, sửa chữa nhanh nhất có thể.
  3. ③ Công ty với tư cách là doanh nghiệp trung gian kinh doanh điện tử, thiết lập chính sách đa dạng tùy theo các dịch vụ điều hành nhằm duy trì môi trường giao dịch công bằng.
  4. ④ Nhằm bảo đảm giao dịch an toàn, công ty có thể cung cấp thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán các nội dung liên quan đến thanh toán.
  5. ⑤ Công ty thu thập các thông tin liên quan như số thành viên truy cập, doanh thu, nội dung sử dụng theo dịch vụ, và có thể sử dụng các thông tin này làm tài liệu thống kê Nhằm mục đích hỗ trợ Nhà phát triển sử dụng dịch vụ hoặc để Công ty có thể cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn.
  6. ⑥ Công ty có thể hủy hợp đồng hoặc xóa thông tin mà không cần thông báo trước trong trường hợp Công ty thấy rằng dịch vụ của Nhà phát triển cung cấp là bất hợp pháp hoặc có thông cáo hạn chế nhất định hoặc bị xử phạt theo lệnh của các cơ quan liên quan của mỗi quốc gia như Ủy ban Truyền thông Hàn quốc, v.v
  7. ⑦ Công ty có thể cung cấp các tài liệu liên quan cần thiết và có thể tạm thời hạn chế sử dụng dịch vụ trong trường hợp có thủ tục pháp lý về mặt hình sự/dân sự hoặc được thông báo từ toà án về việc xử phạt liên quan đến Nhà phát triển.
 15. Điều 15 (Quyền hạn và nghĩa vụ của Nhà phát triển)
  1. ① Nhà phát triển có quyền sử dụng các dịch vụ Công ty cung cấp theo điều kiện nhất định.
  2. ② Nhà phát triển điều hành, quản lý hoạt động mua bán qua dịch vụ theo quyết định của bản thân, thực hiện nghĩa vụ của đối tác giao dịch trong giao dịch mua bán.
  3. ③ Nhà phát triển có trách nhiệm quản lý, không để lộ ID và mật khẩu được Công ty cung cấp, đồng thời không được cho mượn hoặc nhượng lại cho người khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.
  4. ④ Nhà phát triển có trách nhiệm phải cung cấp cho người mua thông tin phạm vi sử dụng và mô tả sản phẩm chính xác.
  5. ⑤ Nhà phát triển phải tiến hành test tổng quát trước khi bán để đảm bảo sản phẩm phát triển có thể sử dụng bình thường trong môi trường sử dụng thông thường.
  6. ⑥ Nhà phát triển khi đăng ký sản phẩm phát triển cần phải cài đặt thông tin quyền sử dụng trong phạm vi tối thiểu, và thông báo một cách hợp pháp thông tin liên quan (chi phí sử dụng, trung tâm khách hàng, điều khoản sử dụng, thông tin tính phí, v.v.) để người mua có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt.
  7. ⑦ Nhà phát triển phải chế tác sản phẩm phát triển bằng các nội dung trong quyền hạn sử dụng.
  8. ⑧ Nhà phát triển thu thập thông tin cá nhân của người mua theo các thủ tục hợp pháp, thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và luật liên quan đến thông tin cá nhân, nhằm bảo vệ triệt để thông tin cá nhân của người mua theo Chính sách xử lý thông tin cá nhân.
  9. ⑨ Nhà phát triển phải tuân theo giá và điều kiện sử dụng của sản phẩm phát triển đã đăng ký bán và không được thỏa thuận riêng với người mua.
  10. ⑩ Nhà phát triển phải thu thập thông tin có quyền sử dụng trong phạm vi cần thiết tối thiểu,và phải sử dụng thông tin có quyền sử dụng được thu thập cho sản phẩm phát triển trong phạm vi cần thiết.
  11. ⑪ Trong trường hợp cần giới hạn độ tuổi cho sản phẩm phát triển, Nhà phát triển phải ghi rõ độ tuổi giới hạn. Với sản phẩm dành cho người trên 19 tuổi, phải thực hiện xác minh độ tuổi hoặc cài đặt trang Intro giới hạn truy cập căn cứ theo luật liên quan.
  12. ⑫ Nhà phát triển cần lưu ý, dữ liệu lưu trên môi trường mạng internet có thể bị hỏng hoặc tổn thất do nhiều nguyên nhân, do đó cần lưu trữ hình ảnh và dữ liệu sản phẩm trong không gian lưu trữ riêng. Công ty không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh do dữ liệu lưu trữ bị hỏng.
 16. Điều 16 (Nghĩa vụ và quản lý hệ thống bảo mật)
  1. ① Khi phát sinh sự cố bảo mật do lỗi chương trình nghiêm trọng và khẩn cấp hoặc các sự cố tương tự, Công ty có thể vá (patch) đồng loạt thông tin xác minh và các phần liên quan đến Nhà phát triển.
  2. ② Nhà phát triển sử dụng dịch vụ của Công ty không được có các hành vi đe dọa đến sự bảo mật của Công ty và Nhà phát triển khác như sau.
   1. 1. Phát tán chương trình độc hại như virus máy tính.
   2. 2. Xâm nhập bất hợp pháp, quét lỗ hổng để xâm nhập vào dịch vụ và các hệ thống khác
   3. 3. Cản trở dịch vụ hoạt động bình thường bằng cách tạo lưu lượng truyền tải (traffic) lớn.
  3. ③ Các hành vi xâm hại gây cản trở công việc khác của Công ty.
  4. ④ Trong trường hợp Nhà phát triển phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong hệ thống thông tin hoặc phát sinh sự cố gây hại cần phải thông báo ngay lập tức cho Công ty.
  5. ⑤ Nhà phát triển cần duy trì thông tin liên lạc mới nhất trong trường hợp phát sinh tình trạng khẩn cấp.
  6. ⑥ Công ty có thể không thông báo về việc xử lý liên quan đến bảo mật được ghi trong Điều khoản này hoặc có thể thông báo kết quả sau xử lý.
 17. Điều 17 (Đăng quảng cáo và cung cấp thông tin)
  1. ① Công ty cung cấp các chính sách và hướng dẫn cần thiết về việc sử dụng dịch vụ qua thông báo trên trang chủ.
  2. ② Công ty cung cấp các thông tin đa dạng qua SMS hoặc email khi có sự đồng ý của Nhà phát triển. Tuy nhiên, các phản hồi liên quan đến thắc mắc của khách hàng và thông tin giao dịch không cần có sự đồng ý của Nhà phát triển.
  3. ③ Công ty có thể đăng nhiều quảng cáo đa dạng liên quan đến hoạt động dịch vụ trên trang chủ, giao diện dịch vụ, v.v.
  4. ④ Nhà phát triển không được tự ý thay đổi hoặc chỉnh sửa bài đăng hoặc thông tin khác liên quan đến dịch vụ Công ty cung cấp.
  5. ⑤ Đối với các quảng cáo của dịch vụ Công ty không trực tiếp cung cấp trong số quảng cáo và thông tin được đăng trên trang chủ, Công ty chỉ đóng vai trò là phương tiện quảng cáo, do đó Công ty không chịu trách nhiệm cũng như bồi thường về bất kỳ vấn đề giao dịch nào phát sinh do sự tín nhiệm hoặc liên quan đến các dịch vụ này.
 18. Điều 18 (Quy định quyền và Cấm xâm hại quyền sở hữu trí tuệ)
  1. ① Bản quyền liên quan đến dịch vụ Công ty cung cấp và quyền sở hữu trí tuệ khác đều thuộc về Công ty.
  2. ② Về việc sử dụng các dịch vụ của Công ty, bản quyền (quyền sao chép, quyền biểu diễn, quyền phát sóng công cộng, quyền triển lãm, quyền phân phối, quyền cho thuê) cũng như các tác phẩm có bản quyền tác phẩm phái sinh và bản quyền chân dung trên các tác phẩm liên quan đến bài đăng hoặc ảnh do Nhà phát triển tạo ra đều thuộc về Công ty. Công ty có thể sử dụng để quảng bá dịch vụ thông qua trang chủ hoặc phương tiện truyền thông khác. 있습니다.
  3. ③ Khi không có sự đồng ý của Công ty, Nhà phát triển không được phục chế, phát sóng, xuất bản, phân phối, phát sóng, buôn bán, v.v. các dịch vụ, hệ thống, tài liệu, kỹ thuật hay thông tin cung cấp bởi Công ty.
 19. Điều 19 (Dừng cung cấp dịch vụ)
  1. ① Công ty có thể dừng cung cấp dịch vụ mà không báo trước nếu thuộc các trường hợp dưới đây.
   1. 1. Kiểm tra khẩn cấp để bảo trì thiết bị.
   2. 2. Có vấn đề khi sử dụng trang chủ như mất điện, lỗi thiết bị, quá tải v.v.
   3. 3. Xảy ra lỗi do các lý do không xác định như lỗi hệ thống hoặc ổ cứng.
   4. 4. Có lỗi dịch vụ của các nhà mạng, công ty điện lực, cá nhân cũng cấp dịch vụ viễn thông.
   5. 5. Đã hoặc dự kiến sẽ bị xâm nhập từ bên ngoài như tấn công từ chối dịch vụ DDos.
   6. 6. Phát tán malware, virus máy tính hoặc bị hack, tấn công máy chủ.
   7. 7. Không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc có tình trạng khẩn cấp quốc gia.
   8. 8. Phát sinh vấn đề quan trọng trong vận hành khác khiến không thể cung cấp dịch vụ
  2. ② Công ty không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại Nhà phát triển phải chịu do việc dừng cung cấp dịch vụ được ghi trong điều này.
 20. Điều 20 (Giới hạn sử dụng)
  1. ① Công ty có thể thực hiện các biện pháp như hạn chế sử dụng dịch vụ hoặc xóa sản phẩm sau khi thông báo trước trong các trường hợp sau.
   1. 1. Thông tin thực tế khác với thông tin đã đăng ký.
   2. 2. Khác với sản phẩm phát triển khi thẩm định.
   3. 3. Người mua tố cáo sản phẩm phát triển bất hợp pháp.
   4. 4. Nhận được từ 03 trường hợp tố cáo liên quan đến xử lý hoàn tiền và CS liên quan đến việc mua bán.
   5. 5. Yêu cầu chỉnh sửa do lỗi của Nhà phát triển nhưng không có thay đổi trong vòng 07 ngày từ ngày thông báo.
   6. 6. Nhà phát triển không có ý định bán sản phẩm phát triển hoặc phản hồi không thỏa đáng cho người mua mà không có lý do phù hợp.
   7. 7. Không thể liên lạc với số liên lạc Nhà phát triển đã cung cấp (02 lần trở lên trong ít nhất 02 ngày).
   8. 8. Liên kết với dịch vụ khác hoặc liên kết với một trang riêng mà không có sự đồng ý trước của Công ty.
   9. 9. Đã gửi thông báo về việc nhận được tố cáo xâm phạm bản quyền từ người được coi là chủ bản quyền mà không có phản hồi hợp lý trong vòng 03 ngày làm việc.
   10. 10. Phát triển Channel hoặc App có hại như chứa thông tin sai sự thật, thông tin khiêu dâm.
   11. 11. Sử dụng ngoài mục đích điều hành hợp pháp.
   12. 12. Thu thập hoặc sử dụng thông tin của người mua ngoài phạm vi tối thiểu.
   13. 13. Sử dụng liên kết phát tán malware, tấn công máy chủ, hacking.
   14. 14. Gửi thông tin quảng cáo trái với ý định của người nhận và thông tin cản trở việc điều hành ổn định.
   15. 15. Nhượng hoặc thế chấp quyền hạn và nghĩa vụ được ghi trong Điều khoản này cho người khác mà không có sự cho phép.
   16. 16. Lăng mạ hoặc làm tổn hại danh dự người khác.
   17. 17. Có hành vi cản trở công việc của Công ty hoặc Nhà phát triển khác.
   18. 18. Gửi thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý của người nhận.
   19. 19. Vi phạm nghĩa vụ trong điều khoản này.
  2. ② Nhà phát triển có thể yêu cầu hủy việc hạn chế sử dụng dịch vụ, Nếu thấy yêu cầu của Nhà phát triển là thỏa đáng, Công ty có thể hủy việc hạn chế sử dụng cho Nhà phá triển. Tuy nhiên, không thể khôi phục lại các sản phẩm đã xóa.
  3. ③ Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại mà Nhà phát triển phải chịu do việc hạn chế sử dụng được quy định tại điều này.
 21. Điều 21 ( Hủy hợp đồng)
  1. ① Nhà phát triển có thể thông báo ý chấm dứt hợp đồng sử dụng cho Công ty bằng cách yêu cầu đóng tài khoản bất cứ lúc nào, nếu không có trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ nhanh nhất có thể kể từ ngày chấm dứt hợp đồng mà Nhà phát triển yêu cầu. Tuy nhiên, nếu có khoản phí sử dụng chưa thanh toán, Nhà phát triển phải thanh toán theo đúng trình tự mà Công ty quy định.
  2. ② Công ty có thể hủy hợp đồng sau khi thông báo trước nếu Nhà phát triển thuộc các trường hợp sau.
   1. 1. Bị phạt hủy hợp đồng từ cơ quan liên quan của mỗi quốc gia.
   2. 2. Có hành vi vi phạm đạo đức và trật tự công cộng.
   3. 3. Bị hạn chế sử dụng từ 02 lần trở lên trong cùng một năm.
   4. 4. Cài đặt module thanh toán hoặc giao dịch trực tiếp mà không có sự đồng ý trước.
   5. 5. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người mua ngoài phạm vi cần thiết.
   6. 6. Công ty cho rằng Nhà phát triển đã cố ý đăng ký sản phẩm phát triển có nội dung không đúng sự thật.
  3. ③ Việc hủy hợp đồng theo điều này không ảnh hưởng đến yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 22. Điều 22 (Bồi thường thiệt hại)
  1. ① Công ty và Nhà phát triển phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại trong trường hợp vi phạm hợp đồng do lỗi của mình.
  2. ② Tuy nhiên, bồi thường thiệt hại do trở ngại và tạm dừng dịch vụ sau khi xem xét các đặc tính của môi trường internet sẽ được bồi thường như sau.
   1. - Trường hợp dịch vụ bị lỗi hoặc gián đoạn từ 4 tiếng trở lên, số tiền bồi thường thiệt hại sẽ gấp 3 lần số tiền tính theo công thức: phí sử dụng bình quân một ngày trả cho Công ty trong vòng 03 tháng gần nhất (nếu dưới 03 tháng, áp dụng thời gian tương ứng), chia cho 24 tiếng, nhân với số giờ bị lỗi hoặc gián đoạn. Thời gian bị lỗi hoặc gián đoạn tính từ sau khi Nhà phát triển thông báo với Công ty.
  3. ③ Với các dịch vụ miễn phí và dịch vụ liên kết ngoài Công ty không trực tiếp điều hành, Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà phát triển phát sinh do các dịch vụ này.
 23. Điều 23 (Miễn nhiệm)
  1. ① Công ty chỉ chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hệ thống cung cấp dịch vụ hiệu quả và không đại diện cho Nhà phát triển hoặc người mua đối với các giao dịch về sản phẩm phát triển, vì vậy Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký do Nhà phát triển cung cấp và các giao dịch được thiết lập giữa các bên.
  2. ② Dịch vụ này cung cấp một không gian giao dịch trực tuyến, người mua và Nhà phát triển trong giao dịch phải có trách nhiệm xử lý hậu kỳ cần thiết như hoàn tiền, đổi trả hàng, trả lời thắc mắc, xử lý đặt hàng, quản lý khách hàng, thực hiện giao dịch, quản lý quá trình mua bán liên quan đến giao dịch giữa Nhà phát triển và người mua.
  3. ③ Về các giao dịch giữa Nhà phát triển và người mua trên hệ thống dịch vụ do Công ty cung cấp, Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với ý định mua hoặc bán; chất lượng, độ hoàn thiện, độ an toàn, tính hợp pháp và tính không xâm hại quyền lợi của người khác của sản phẩm phát triển được đăng bán; thông tin người mua hoặc Nhà phát triển đã nhập và tính chân thật, hợp pháp của tài liệu được đăng trên không gian được liên kết thông qua các thông tin đó. Mọi trách nhiệm đối với những điều này đều thuộc về Nhà phát triển và người mua liên quan.
  4. ④ Công ty không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp mất đi lợi ích mong đợi từ việc sử dụng dịch vụ hoặc phát sinh thiệt hại do tài liệu nhận được thông qua dịch vụ.
  5. ⑤ Công ty không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ được cung cấp miễn phí nếu không có quy định đặc biệt trong luật liên quan.
 24. Điều 24 (Giải quyết tranh chấp)
  1. ① Tất cả các trách chấp phát sinh từ Điều khoản này sẽ được giải quyết theo pháp luật Đại Hàn Dân Quốc.
  2. ② Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến hợp đồng này, hai bên tiến hành hòa giải thông qua thỏa thuận giữa hai bên. Trong trường hợp không thể hòa giải, tranh chấp sẽ giải quyết bằng tiếng Hàn qua 3 trọng tài thuộc Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc tại thành phố Seoul.
 25. Điều 25 (Thỏa thuận khác)

  Các điều khoản không được ghi rõ trong Điều khoản này sẽ tuân theo thông lệ kinh doanh, các luật có liên quan và hướng dẫn của Công ty.

 26. [Quy tắc bổ sung]

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 02 năm 2020.

  Các điều khoản trước đó sẽ được thay thế bằng Điều khoản này.